FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Kabinet komt met maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte

Belangrijkste inzichten
 • Het vergroten van het aanbod, het verkleinen van de vraag en betere matching. Met die drie hoofdpunten, plus zes actiepunten, wil het kabinet, samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken.
 • Overheid, werkgevers en werknemers moeten samen aan de slag. Het kabinet doet een nadrukkelijke oproep aan werkgevers én werknemers om zich extra in te zetten.
 • Bij het uitvoeren van de maatregelen zal per maatregel bekeken worden voor
  welke sectoren de maatregel het meest effectief is. Het kabinet heeft een voorlopige inschatting gemaakt van de effectiviteit van de maatregelen en de termijn
  waarop deze effecten gerealiseerd worden.

 • In de tweede editie van het AIZ Magazine hebben we een analyse gemaakt van het ontstaan van de krapte en hebben we mogelijke oplossingsrichtingen weergegeven. 
 • Naast AIZ hebben ook andere arbeidsmarktexperts in de afgelopen maanden een analyse gemaakt van de krapte op de arbeidsmarkt. Vanuit ArbeidsmarktInZicht hebben we een selectie gemaakt van de meest interessante publicaties. 
 • Het lijkt erop dat we voorlopig moeten leven met de krapte op de arbeidsmarkt. Voor de politiek is het daarom vooral belangrijk om zorgvuldige keuzes te blijven maken.
Kabinet komt met maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte

Op 24 juni heeft Minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die het kabinet wil nemen tegen de arbeidsmarktkrapte. Het kabinet ziet een duidelijke rol voor de overheid, naast de essentiële rol van werkgevers en werkenden zelf, schrijft de minister in de Kamerbrief.

Oproep aan werkgevers en werknemers
Het kabinet doet ook een nadrukkelijke oproep aan werkgevers én werknemers om zich extra in te zetten. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld via het bieden van betere arbeidsvoorwaarden en andere werving beter de huidige groep werkzoekenden vinden en aan zich binden. Ook kunnen zij inzetten op innovatie en zo de productiviteit van werknemers verhogen. Werknemers kunnen op hun beurt gebruik maken van de opleidingsmogelijkheden die er nu zijn, zodat zij breed inzetbaar zijn in een veranderende arbeidsmarkt. Ook moedigt het kabinet werknemers die dat kunnen en willen aan om meer uren te maken. Net die paar uur per week kan het verschil maken, daar hebben werkgevers ook een rol in.

Meer werken loont
Het kabinet stimuleert dat op haar beurt door maatregelen te nemen zodat werken meer loont, zoals het verhogen van het minimumloon, het verlagen van de belastingdruk voor met name lage en middeninkomens, werkenden en gezinnen en er wordt gekeken naar het verlagen van de marginale druk.

Maatregelen kabinet

Om te zorgen voor een goed functionerende arbeidsmarkt en om krapte te verminderen, zet het kabinet in op de volgende drie richtingen:

 1. het verminderen van de vraag naar arbeid;
 2. het vergroten van het arbeidsaanbod; en
 3. het verbeteren van de match tussen vraag naar en aanbod van arbeid.

De aanpak bestaat uit zes acties voor de overheid. Het betreft:

 1. Stimuleren van technologie- en procesinnovatie
 2. Inzet op arbeidsaanbod
 3. Verbeteren van de match
 4. Stimuleren van meer uren werken
 5. Inzet op leven lang ontwikkelen
 6. Verbeteren aansluiting initieel onderwijs en arbeidsmarkt.

Voor meer informatie over de richtigen en de actielijnen verwijzen we naar de door de kamer gepubliceerde Kamerbrief over de aanpak krapte op de arbeidsmarkt. Bij het uitvoeren van de maatregelen zal per maatregel bekeken worden voor welke sectoren de maatregel het meest effectief is. Het kabinet heeft een voorlopige inschatting gemaakt van de effectiviteit van de maatregelen en de termijn waarop deze effecten gerealiseerd worden. Deze inschatting is als bijlage bijgevoegd bij de Kamerbrief. 

Inzichten van experts

In de afgelopen maanden hebben verschillende arbeidsmarktexperts analyses gemaakt van het ontstaan van de arbeidsmarktkrapte en hebben ze mogelijke oplossingsrichtingen gegeven. De analyse van ArbeidsmarktInZicht hebben we opgenomen binnen de tweede editie van het AIZ Magazine KwartaalInZicht. Van de overige analyses hebben we hieronder een selectie gemaakt van de meest interessante publicaties. 

Zorgvuldig keuzes maken

Het lijkt erop dat we voorlopig moeten leven met de krapte op de arbeidsmarkt. Voor de politiek is het daarom vooral belangrijk om zorgvuldige keuzes te blijven maken. De ambities van het kabinet zijn groot, er moeten meer mensen komen bij defensie, het onderwijs en de zorg, veel technici moeten aan de slag met de energietransitie. Deze ambities staan echter op gespannen voet met het stagnerende aanbod van arbeid. Meer dan in het verleden is het een keuze tussen meer werkgelegenheid in de (semi-)publieke sector of meer werkgelegenheid in de marktsector.

 

POWERED BY

powered by