FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Bevolking

Binnen het thema bevolking geven we inzicht in de ontwikkeling en samenstelling van het aantal inwoners. Is het aantal inwoners de afgelopen jaren toegenomen? Wat is de ontwikkeling van de onderliggende demografische componenten (geboorte, sterfte, binnenlandse migratie, immigratie en emigratie)? Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? Wat is de huidige en toekomstige leeftijdsopbouw van het aantal inwoners? Hoe groot is grijze druk (vergrijzing) in de regio? Wat is de herkomst en nationaliteit van de inwoners? Wat is de herkomst of bestemming van de regionale verhuizingen die jaarlijks plaatsvinden?

Bevolkingsontwikkeling

Totaal aantal inwoners

Hoeveel inwoners kent de regio? En wat is de ontwikkeling in de afgelopen jaren geweest? Hoe snel groeit (daalt) de regionale bevolking?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)

Bevolkingsontwikkeling, demografische componenten

De bevolkingsontwikkeling is afhankelijk van de ontwikkeling van de  demografische componenten: natuurlijke aanwas en migratiesaldo. Wordt de bevolkingsontwikkeling vooral veroorzaakt door natuurlijke aanwas of door migratie?

De natuurlijke aanwas, ook wel natuurlijke groei van de bevolking, is het verschil tussen geboorte en sterfte. Het migratiesaldo is het totale saldo van het binnenlandse (vestiging en vertrek personen) en buitenlandse (emigratie en immigratie) migratiestromen.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-07-2024)

Bevolkingsontwikkeling, naar regio

Tussen regio’s is sprake van verschillen in de ontwikkeling van de bevolking. Hoe groot zijn deze verschillen? Kent de regio een relatief positieve of negatieve ontwikkeling van het aantal inwoners?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-07-2024)

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognose

Wat is de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners in de komende jaren? Blijft het aantal inwoners nog toenemen, vlakt de groei af of is er sprake van een bevolkingskrimp?

Via de filter in de visualisatie geven we naast de prognose van de totale bevolking ook inzicht in de verwachte ontwikkeling van de onderliggende demografische componenten: natuurlijke aanwas en migratiesaldo. Welke demografische component speelt de grootste rol in de verwachte bevolkingsontwikkeling? 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (23-02-2023)

Bevolkingsprognose, naar regio

Tussen regio’s is sprake van verschillen in de verwachte ontwikkeling van de bevolking. Hoe groot zijn deze verschillen? Kent de regio in de komende jaren een relatief positieve of negatieve ontwikkeling van het aantal inwoners?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-02-2023)

Bevolkingsprognose, naar leeftijd

De mate waarin de bevolking groeit verschilt per leeftijdsgroep. Wat is de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners naar leeftijd?
Via de filter in de visualisatie kunt u naast de totale bevolkingsontwikkeling een specifieke leeftijdsgroep selecteren.  

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-07-2023)

Bevolking naar kenmerken

Leeftijdsopbouw, naar geslacht

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)

Herkomstland, naar werelddeel en geboorteland

De herkomst van personen geeft weer in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. In de visualisatie is te zien of de personen geboren zijn in of buiten Nederland.

Via de filter kunt u een werelddeel selecteren om inzicht te krijgen in de herkomst van migranten uit landen van een specifiek werelddeel. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (08-04-2024)

Nationaliteit, naar werelddeel en land

Een deel van de inwoners in de regio hebben een niet-Nederlandse nationaliteit? Welke nationaliteiten hebben deze mensen naar land en werelddeel?

Via de filter kunt u een werelddeel selecteren om inzicht te krijgen in de nationaliteiten van landen van een specifiek werelddeel.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-06-2024)

Demografische druk

Aantal inwoners, naar leeftijd

Wat is de leeftijdsopbouw van de regio? Hoe groot is de toename van aan het aantal ouderen in de afgelopen jaren geweest? 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (14-05-2024)

Demografische druk

Hoe groot is de demografische druk in de regio? De demografische druk geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. De demografische druk is dus hoog wanneer er veel jongeren (0 tot 20 jaar) en ouderen (65 jaar of ouder) zijn in een regio.

Via de filter kunt u naast de demografische druk ook inzicht krijgen in de ontwikkeling van de grijze en de groene druk in de regio. De grijze druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de vergrijzing: de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking. De groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de ontgroening: de verhouding van de jongeren tot het werkende deel van de bevolking.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-01-2024)

Demografische druk, naar regio

De leeftijdsopbouw in regio’s verschilt van elkaar. Hoe groot zijn de verschillen in de demografische druk tussen regio’s? Kent de regio een relatief grote of kleine demografische druk?

Via de filter kunt u naast de regionale verschillen op het gebied van de demografische druk ook inzicht krijgen in de regionale verschillen voor de grijze en groene druk. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-01-2024)

Verhuizingen

Verhuisde personen, totaal

Welke verhuisbewegingen vinden er tussen regio’s in Nederland plaats? Hoe groot is het aantal personen dat vanuit de regio vertrekt en hoe groot is het aantal personen dat zich in de regio gevestigd hebben. Is het verschil tussen beide stromen positief (vestigingsoverschot)?

Verhuisde personen zijn mensen die op 31 december in een andere gemeente in Nederland woonden dan op 1 januari van dat jaar. Mensen die binnen een gemeente zijn verhuisd of naar/vanuit het buitenland, zijn hierbij niet meegenomen.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)

Verhuisde personen, naar leeftijd

Op welke leeftijd verhuizen mensen in de regio vooral? In onderstaande visualisatie geven we inzicht in regionale verhuisbewegingen naar leeftijd. Voor welke leeftijdsgroepen kent de regio een positief vestigingssaldo (positief verschil tussen vestiging naar de regio en vertrek uit de regio)?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)

Verhuisde personen, naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-05-2024)

POWERED BY

powered by