FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De waarde van data neemt toe

Belangrijkste inzichten
  • Het CBS heeft een pilot gedaan voor de ontwikkeling van een methode om de waarde van data te kunnen berekenen. Zij maken hiermee een eerste inschatting van de waarde van data voor de 2001-2017.
  • Data-investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in de afgelopen 15 jaar stevig gegroeid, wat leidt tot een waarde variërend van 15,6 tot 20 miljard euro in 2017.  
  • Van de grotere bedrijven doet meer dan de helft aan analyse van eigen data in 2019.
  • De investeringen in databases binnen de overkoepelende categorie data nemen af. Dit hangt samen met outsourcing van ondersteunende bedrijfsprocessen naar het buitenland.
  • De categorie datascience groeit het sterkst. Deze cijfers worden ondersteund door de in de literatuur gevonden verwachting dat deze activiteiten het meeste renderen binnen data-investeringen.
  • De jaarlijkse volumegroei van data totaal bedraagt 3,3 tot 3,5 procent tussen 2006 en 2017. De groei van datascience groeit het sterkst met 15,6 procent jaarlijks. Gemiddeld neemt het volume van investeringen in databases met iets meer dan 1 procent af.
De waarde van data neemt toe

De Nederlandse Digitaliseringstrategie beschrijft dat data steeds belangrijker wordt in de economie en samenleving. Dit is onder meer te merken aan de invloed van digitale platformen en toenemend gebruik van digitale producten en diensten. Op dit moment is de waarde van data echter niet terug te vinden in de statistieken. Dit onderzoek van het CBS wil daarin voorzien door met behulp van inzichten uit de recente literatuur, informatie van bedrijven en kwalitatieve statistieken een inschatting te geven van de waarde van data.

De recente literatuur geeft een aantal mogelijkheden aan om de waarde van data te berekenen. In dit onderzoek is ervoor gekozen om de waarde van data te benaderen vanuit het perspectief van de nationale rekeningen. Dat stelt ons in staat data te beschouwen als investeringen. Vervolgens kan op basis van het raamwerk ontwikkeld door het statistiekbureau van Canada de investeringen in data worden berekend. Dit model splitst data op in data, databases en datascience. Daarbij wordt dus niet alleen gekeken naar de data zelf, maar ook hoe deze benut kan worden. 

Deze studie van het CBS is een pilotstudie en geeft daarmee geen definitief antwoord op de vraag hoeveel data waard is in Nederland. Een aantal lacunes en aannames moeten nader onderzocht worden om tot een preciezere inschatting te komen. Toch laat de studie van het CBS zien dat data een steeds grotere rol speelt in de Nederlandse economie. Ook toont het aan dat het verder (kwantitatief) in kaart brengen van deze rol van data mogelijk is. Daarvoor is wel aanvullend nader onderzoek en afstemming (ook in internationale context) nodig.

De gehele online publicatie De waarde van data 2001-2017 van het CBS kunt u hier vinden. 

Data en drechtstedeninzicht

In 2017 signaleerde het blad The Economist dat ’s werelds meest waardevolle grondstof niet langer olie is, maar data. (Economist, 2017). Door de toenemende digitalisering neemt ook op het gebied van economie, arbeidsmarkt en onderwijs de hoeveelheid data die beschikbaar is jaarlijks toe. DrechtstedenInZicht kijkt in hoeverre uit deze data, patronen en inzichten kunnen worden gedistilleerd die kunnen bijdragen aan het efficienter vaststellen en monitoren van regionaal beleid. Een nauwkeurig en helder beeld van (de ontwikkelingen op) de regionale arbeidsmarkt vergemakkelijkt deze vertaalslag naar de praktijk. 

DrechtstedenInZicht is van mening dat data slechts het fundament vormt en het communicatietraject richting gebruikers net zo belangrijk is. Het doel is immers om de (regionale) arbeidsmarkt transparant te maken en dat slaagt alleen als de beschikbare arbeidsmarktinformatie ook op de juiste manier terecht komt bij de beoogde eindgebruikers. Binnen DrechtstedenInZicht komt de wisselwerking tussen data en communicatie dan ook nadrukkelijk naar voren. Gezien de vele stakeholders die actief zijn binnen economie, arbeidsmarkt en onderwijs is dit geen eenvoudige opgave. We leren daarbij gelukkig veel van de feedback die we van gebruikers en afnemers ontvangen.  In 2021 gaan we weer vol deze uitdaging aan met als doel een bijdrage te leveren aan het verder vergroten van de waarde van data voor Nederland.

POWERED BY

powered by