FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

SCP: Krappe arbeidsmarkt vraagt om meer mensgerichte oplossingen

belangrijke inzichten
  • Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een kennisnotitie gepubliceerd waarin oplossingsrichtingen worden gegeven voor de krapte op de arbeidsmarkt.

  • In veel (essentiële) sectoren is er op dit moment een groot tekort aan medewerkers.

  • Momenteel groeit de beroepsbevolking nog met gemiddeld 76.000 mensen per jaar, maar naar verwachting zal de groei na 2025 afnemen tot nul per jaar in 2040. Een toename van het aantal werkenden zal de krapte daarom waarschijnlijk niet terugdringen.

  • Daarnaast signaleert het SCP dat, ondanks de intentie om op een meer integrale manier naar dit vraagstuk te kijken, er nog steeds versnippering dreigt in concreet beleid.
  • Arbeidsmarktkrapte raakt echter veel facetten van de samenleving en het leven van mensen. Daarom is het belangrijk dat de aanpak ervan, nu en in de toekomst, rekening houdt met de brede welvaart (dus naast materiële welvaart moet er ook oog zijn voor facetten als voor gezondheid, milieu en leefomgeving, veiligheid enz.)

  • In dit artikel stelt het SCP drie kansrijke oplossingsrichtingen voor, die uitgaan van brede welvaart. Deze oplossingen zijn gericht op het leven van mensen en de samenleving als geheel.

Welke oplossingsrichtingen stelt het SCP voor?

1. Meer oog voor kwaliteit van werk

Uit onderzoek blijkt dat mensen bereid zijn om meer te werke,n als ze zinvol werk doen en de verschillende rollen die ze hebben, kunnen combineren. De financiële prikkels die de overheid nu voorstelt, zorgen niet voor meer arbeidsparticipatie. Kwaliteitsvol werk is een kansrijkere oplossing.

Werk wordt als kwaliteitsvol beschouwd als het werk aansluit op iemands interesses en competenties, en daardoor mensen stimuleert om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het belangrijk is dat mensen zeggenschap, redelijke werkuren en werkeisen hebben. Op deze manier kan kwaliteitsvol werk de oplossing zijn voor de spanning tussen het meer moeten werken en leren, en de zorgtaken die mensen hebben. En ervoor zorgen dat mensen bereid zijn meer uren te werken.

2. Een inclusieve arbeidsmarkt

Een tweede oplossing is om de arbeidsmarkt toegankelijk te maken voor mensen die nu nog buiten het arbeidsproces staan. Zo zijn er (te veel) mensen (vb. migranten en statushouders, 55-plussers, mensen met een lichamelijke of psychische beperkingen) die graag willen, maar niet aan het werk zijn.

Een inclusieve arbeidsmarkt gaat verder dan het bestrijden van discriminatie alleen. Het vraagt om nieuwsgierigheid naar de talenten en perspectieven die iemand inbrengt. Het vraagt tot slot een bereidheid om de eigen normen en werkwijzen ter discussie te stellen en ruimte te maken voor nieuwe manieren van werken.

3. Het maken van keuzes vanuit het perspectief van brede welvaart

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt bestaat het risico dat niet al het werk dat we belangrijk vinden even goed of even veel kan worden gedaan. Accepteert de samenleving dat het kabinet keuzes moet maken over welke sectoren en functies prioriteit moet krijgen? Zo ja, ten koste van welke sectoren? Wordt de prioriteit gelegd bij banen binnen de kinderopvang, zodat meer mensen kunnen werken, of zetten we in op banen binnen de energietransitie?

Deze verwevenheid van werk met andere terreinen van het leven en samenleven vraagt om een integrale en samenhangende interdepartementale aanpak. De afwegingen zullen vanuit een breed welvaartskader gemaakt moeten worden.

Lees verder

Bent u benieuwd naar de volledige toelichting over de voorgestelde oplossingsrichtingen van het SCP? Klik dan op onderstaande link.

 SCP: Krappe arbeidsmarkt vraagt om meer mensgerichte oplossingen

 

POWERED BY

powered by